http://artbud.com.pl/7528-113454-large/c.jpg
Producent:
STYL-BET

Ustal koszt przesyłki

Koszty przeszyłki towaru ustalane są indywidualnie po złożeniu zamówienia. Handlowiec wylicza koszty przesyłki i klientowi do zaakceptowania. Aby zorientować się co do kosztów przesyłki można użyć następującej tabeli pomocniczej - KOSZTY TRANSPORTU.

Punkt czerpania wody B - Styl-bet. Fi 150, wys 90 cm, instalacja oc, kran 15 sek. + fundament (zł/szt)

Kod produktu:

ID produktu:

32484

7528

Cena

11 750,01 zł

9 552,85 zł netto


Dodaj do listy życzeń

Znalazłeś ten produkt w niższej cenie?
Zgłoś to

Podziel się

Opis

Ofer­ta obej­mu­je dwie wer­sje wzor­ni­cze: typ B - z misą owalną, jak rów­nież osob­nym po­stu­men­tem za­opa­trzo­nym w kran czer­pal­ny. Za­opa­trzo­ny jest w za­wór z cza­so­wym wy­pły­wem wody na 15 se­kund lub ich wie­lo­krot­ność, co umoż­li­wia wy­god­ny i pro­sty po­bór wody. Na uwa­gę za­słu­gu­je fakt, że za­rów­no typ A jak i typ B wy­ko­na­ne są z kru­szyw na­tu­ral­nych w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go, co gwa­ran­tu­je od­por­ność na czyn­ni­ki at­mos­fe­rycz­ne, wy­so­ki stan­dard wy­koń­cze­nia oraz no­wo­cze­sny de­sign. Obie wer­sje pro­duk­tu po­wsta­ły w od­po­wie­dzi na po­trze­by ryn­ku.
ZA­STO­SO­WA­NIE: miej­sca pu­blicz­ne ta­kie jak cmen­ta­rze ko­mu­nal­ne, ogro­dy dział­ko­we i inne.
FUNK­CJA: pu­blicz­na - uję­cie wody.
SKŁAD: za­wór czer­pal­ny wody cza­so­wy 15 s, pół­ka na ręcz­ne po­jem­ni­ki wody, zbior­nik wo­dy z in­sta­lac­ją ka­na­li­za­cyj­ną.

Fundament: fi 92 x wys 50 cm

Dostępna również wersja bez fundamentuComments(0)

Podziel się opinią!