http://artbud.com.pl/7527-113450-large/c.jpg
Producent:
STYL-BET

Ustal koszt przesyłki

Koszty przeszyłki towaru ustalane są indywidualnie po złożeniu zamówienia. Handlowiec wylicza koszty przesyłki i klientowi do zaakceptowania. Aby zorientować się co do kosztów przesyłki można użyć następującej tabeli pomocniczej - KOSZTY TRANSPORTU.

Punkt czerpania wody A - Styl-bet. 130x140 wys 127 cm, instalacja oc, kran 15 sek. + fundament (zł/szt)

Kod produktu:

ID produktu:

32483

7527

Cena

12 400,00 zł

10 081,30 zł netto


Dodaj do listy życzeń

Znalazłeś ten produkt w niższej cenie?
Zgłoś to

Podziel się

Opis

    Ofer­ta obej­mu­je dwie wer­sje wzor­ni­cze: typ A - kwa­dra­to­wy ze­spo­lo­ny, jak rów­nież osob­nym po­stu­men­tem za­opa­trzo­nym w kran czer­pal­ny. Za­opa­trzo­ny jest w za­wór z cza­so­wym wy­pły­wem wody na 15 se­kund lub ich wie­lo­krot­ność, co umoż­li­wia wy­god­ny i pro­sty po­bór wody. Na uwa­gę za­słu­gu­je fakt, że za­rów­no typ A jak i typ B wy­ko­na­ne są z kru­szyw na­tu­ral­nych w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go, co gwa­ran­tu­je od­por­ność na czyn­ni­ki at­mos­fe­rycz­ne, wy­so­ki stan­dard wy­koń­cze­nia oraz no­wo­cze­sny de­sign. Obie wer­sje pro­duk­tu po­wsta­ły w od­po­wie­dzi na po­trze­by ryn­ku.
ZA­STO­SO­WA­NIE: miej­sca pu­blicz­ne ta­kie jak cmen­ta­rze ko­mu­nal­ne, ogro­dy dział­ko­we i inne.
FUNK­CJA: pu­blicz­na - uję­cie wody.
SKŁAD: za­wór czer­pal­ny wody cza­so­wy 15 s, pół­ka na ręcz­ne po­jem­ni­ki wody, zbior­nik wo­dy z in­sta­lac­ją ka­na­li­za­cyj­ną.

 

Fundament: 120x110 wys 50 cm

 

Dostępna również wersja bez fundamentu


Comments(0)

Podziel się opinią!